Овладяване изкуството на фискалната политика​

„Един невеж ум не е абсолютно празен съд, а е пълнен с каша от неподходяща или подвеждаща житейска опитност, теории, факти, интуиции, стратегии, алгоритми, евристики, метафори и предчувствия, но за съжаление, на него му изглеждат полезни и точни знания.”

Дейвид Дънинг

“Това, което е любопитно е, че в много случаи, некомпетентността не прави хората дезориентирани, объркани или предпазливи. Вместо това, некомпетентните често са благословени с неуместна самоувереност, предизвикана от нещо, което те усещат като знание.”

Дейвид Дънинг

Една от силните страни на тази книга е, че съдържа изобилие от терминологични пояснения. Целта ми е да се подобри понятийният апарат на български език и да се избегне фриволната употреба на вече общоприети за икономическите среди в Европа понятия. Съвсем неслучайно е акцентирано върху фискалното прогнозиране и отчитане от гледна точка на Системата от европейски сметки (ЕСС‘2010), където редица значения на понятията се използват произволно. Нещо повече, те се смесват или подменят с други икономически значения, които никой от специалистите не си дава труда да изясни на широката публика или студентските среди. Така се раждат сложни и хаотични концепции, които не позволяват да се формулират прости логически решения.

Използването на  единна концептуална и отчетна рамка увеличава аналитична стойност на фискалните данни. Единните понятия и дефиниции осигуряват, подходяща рамка за анализ и оценка на фискалната политика, особено на резултатите на сектор „Държавното управление“. 

Книгата може да се възприема като терминологичен наръчник, като експеримент, чиито цели са да разчупи определени шаблони във фискалните среди на публичните финанси, каквито са:

  • използване на неясни и безсмислени твърдения;
  • неуместна употреба на икономически термини с утвърдено значение;
  • немарливо отношение към логическата последователност на разсъжденията; 
  • неспазване на принципите на икономическата теория и практика.

Реших се на тази рискована за репутацията ми стъпка – да представя вече познати постановки в областта – с цел да се разкрие онова, което може да разклати основата на толерантността към подобни лоши практики. Дори съдържанието, на която и да е от частите, да не ви е интересно или разбираемо, вижте структурата, ритъма, подбора на думите, те носят в себе си духа на нов подход и философия за управление на публичните финанси.

[1] Този извод е достатъчно общовалиден и не засяга единствено действащата фискална политика в страната.

Scroll to Top