2. Фискални функции

Разпределителна (алокативна). Избира се предпочитаната комбинация за използване на факторите за производство. Ограничените ресурси се разпределят между частни и обществени блага.

Преразпределителна (данъчно-трансферна). Процес, с който справедливо се преразпределя доходъти богатството между индивидите в обществото.

Стабилизационна (регулативна). Поддържане на висока заетост, на разумно ниво на ценово равнище и на подходящ темп на икономически растеж. Целите за стабилизация трябва да са съобразени с ефектите върху търговията и платежния баланс.

Докато първите две функции разглеждат проблеми в приложното поле на микроикономиката [1] като държавно осигуряване на обществени блага и тяхното финансиране и ефективно и справедливо преразпределение на ресурсите, последната се съсредоточава върху макроикономическите процеси.

Държавният бюджет дава израз на политиката на правителството, като съчетава промените в приходните и разходните параметри. Бюджетните операции влияят върху равнището на съвкупното търсене и промените в него оказват въздействие върху равнището на заетостта и цените. Фискалната политика влияе и върху съотношението между потребление и капиталообразуване в общия продукт и в резултат на това – върху темпа на икономическия растеж.

Схема I‑1. Цели на фискалните функции

фискални функции
Източник: Адаптирана схема от материали по финансово програмиране и политики на JVI, МВФ


 

[1] В този контекст се имат предвид процесите на микроикономическо ниво в публичния сектор.

Scroll to Top