Author name: Maria Zareva

Мария Зарева е професионален експерт с дългогодишен опит в областта на формулирането и прилагането на фискалната политика. Началото на кариерата си започва през 1999 г. като член на консултантския екип на Deloitte & Touche по програмата за финансова изолация на 72 големи държавни предприятия към Министерството на финансите, финансирана от EU Phare. Придобива експертиза в оценка на финансовото състояние и преструктуриране на държавни предприятия, включително наблюдение на фискалния риск и мониторинг на ефективността на енергийния сектор. От създаването на отдел „Микроикономически анализи“ през 2003 г. се фокусира върху ефективността на държавните разходи. Изготвя анализи и прегледи на ключови публични сектори като здравеопазване, образование и социални услуги. Разработва и прилага методологии за измерване на резултатите от публичните политики и програми. Предлага алтернативни решения за реформа в публичния сектор. От 2012 г. в качеството на началник на отдел в дирекция „Бюджет“ г-жа Зарева оказва аналитична подкрепа за решения в областта на фискалната политика. Задълбочава знанията си в областта на фискалните оценки и моделиране в Австрийския обединен институт (Joint Vienna Institute). Съчетанието между натрупания опит в микроикономическите анализи, финансовото програмиране, фискален анализ и прогнозиране е предпоставка г-жа Зарева да насочи екипа в посока моделиране на фискалната политика. Успешно разработва и прилага модел за счетоводна рамка, създаден в съответствие с методологията на Европейската система от сметки (ESA 2010). Работи в посока изясняване на правилата за бюджетно прогнозиране и наблюдение – оценка на измененията в държавните разходи и равнището и структурата на данъчното облагане, структуриране на фискалните процеси, принципи на бюджетно-финансовото счетоводство за класификация на счетоводни транзакции. Решава и докладва възникнали въпроси, свързани с ежегодните фискални доклади пред Европейската комисия. В това свое качество до 2017 г. изготвя редица технически оценки, икономически и фискални анализи. Необходимостта от макро-ориентирано стратегическо мислене, базирано върху основите на микроикономическия анализ на публичните финанси, провокира г-жа Зарева да предаде експертния опит, натрупан в практиката. През лятото на 2021 г. издава книга за принципите и правилата за постигане на по-голяма прозрачност по отношение на провеждането на фискалната политика, отчетност и надзор. Мария Зарева притежава магистърска степен по публична администрация (MPA) от стопанския факултет на Софийския университет, която надгражда над бакалавърската й степен по бизнес администрация от Нов български университ. Говори английски и нидерландски, ползва руски.

Uncategorized

Компас от листа

Във фискалния свят несъмнено има нещо повече от безбрежно разпилени страници с научни изследвания и анализи. Листа, лишени от забележителности;

Articles

Sweet home: Inflation Soup

Инфлационна супа – или до какво доведе фискалният активизъм Най-актуалният въпрос сега е: кой управлява света ни. Къде е съсредоточена

Uncategorized

“Cooked numbers”

Всяко правителство има интерес да манипулира официалните статистики и често да отчита по-ниски проценти на безработица, инфлация, дефицит и дълг

Uncategorized

От автора

Хей! Радвам се, че си тук. Във всеки случай вече имаме нещо общо и то е, че ти ​​вероятно си

Дефиниции

14. Фискална рамка

Фискалната рамка или фискалното управление обхваща набор от споразумения, процедури и институции, които очертават провеждането на бюджетните политики в сектор

Дефиниции

13. Оценка на дефицита

Традиционните мерки за фискална стабилност са текущият дефицит и непогасеният дълг. Дефицитът е равен на текущите разходи, включително лихвените плащания

Scroll to Top