Maria Zareva

Мария Зарева е професионален експерт с дългогодишен опит в областта на формулирането и прилагането на фискалната политика. Началото на кариерата си започва през 1999 г. като член на консултантския екип на Deloitte & Touche по програмата за финансова изолация на 72 големи държавни предприятия към Министерството на финансите, финансирана от EU Phare. Придобива експертиза в оценка на финансовото състояние и преструктуриране на държавни предприятия, включително наблюдение на фискалния риск и мониторинг на ефективността на енергийния сектор. От създаването на отдел „Микроикономически анализи“ през 2003 г. се фокусира върху ефективността на държавните разходи. Изготвя анализи и прегледи на ключови публични сектори като здравеопазване, образование и социални услуги. Разработва и прилага методологии за измерване на резултатите от публичните политики и програми. Предлага алтернативни решения за реформа в публичния сектор. От 2012 г. в качеството на началник на отдел в дирекция „Бюджет“ г-жа Зарева оказва аналитична подкрепа за решения в областта на фискалната политика. Задълбочава знанията си в областта на фискалните оценки и моделиране в Австрийския обединен институт (Joint Vienna Institute). Съчетанието между натрупания опит в микроикономическите анализи, финансовото програмиране, фискален анализ и прогнозиране е предпоставка г-жа Зарева да насочи екипа в посока моделиране на фискалната политика. Успешно разработва и прилага модел за счетоводна рамка, създаден в съответствие с методологията на Европейската система от сметки (ESA 2010). Работи в посока изясняване на правилата за бюджетно прогнозиране и наблюдение – оценка на измененията в държавните разходи и равнището и структурата на данъчното облагане, структуриране на фискалните процеси, принципи на бюджетно-финансовото счетоводство за класификация на счетоводни транзакции. Решава и докладва възникнали въпроси, свързани с ежегодните фискални доклади пред Европейската комисия. В това свое качество до 2017 г. изготвя редица технически оценки, икономически и фискални анализи. Необходимостта от макро-ориентирано стратегическо мислене, базирано върху основите на микроикономическия анализ на публичните финанси, провокира г-жа Зарева да предаде експертния опит, натрупан в практиката. През лятото на 2021 г. издава книга за принципите и правилата за постигане на по-голяма прозрачност по отношение на провеждането на фискалната политика, отчетност и надзор. Мария Зарева притежава магистърска степен по публична администрация (MPA) от стопанския факултет на Софийския университет, която надгражда над бакалавърската й степен по бизнес администрация от Нов български университ. Говори английски и нидерландски, ползва руски.

Различни пътища към икономическата модерност

Бъдещето отново е отворено. В рамките на “развития” свят се разграничават два основни типа “бизнес системи”. Континентална Европа като цяло има координирани пазарни икономики (CME), за които все още Германия е най-добрият пример. Те контрастират с либералните пазарни икономики на англосаксонския свят. В координираните икономики в Западна Европа държавата играе голяма роля в икономиката, профсъюзите …

Различни пътища към икономическата модерност Read More »

Компас от листа

Във фискалния свят несъмнено има нещо повече от безбрежно разпилени страници с научни изследвания и анализи. Листа, лишени от забележителности; пустинни хребети или дълбоки пространства, с подводни опасности. В него, разполагате с изобилие от теории, принципи и модели, изваяни от непрекъснати промени в икономическата мисъл. Но той също е свят, лишен от ориентир. Знанието е …

Компас от листа Read More »

Хладно време за бюджетните експерти

Просветленията, постигнати благодарение на стандартния ход на икономическите събития, остана в миналото. Присъщо само на много добрите прогнози е, че те се променят заедно с изменящите се условия. Есента посрещна анализаторите и експертите с неудобна гледна точка. С промяната на политическите пристрастия се откриха нови пластове, нови измерения. Не е изненада, че фискалната прогноза „се …

Хладно време за бюджетните експерти Read More »

Помощ, инфлация! Как да се овладее?

Високата инфлация за 2021 г. и прогноза за 2022 г. от 5,6%  – за тези, които все още не са го чели: НСИ отчете годишна инфлация от 7.8%. Това ще доведе до много суматоха. Логично, защото тази цифра удря директно портфейла ни. Все по-често се чува: “Трябва да се направи нещо. Защитете покупателната способност!” И тъй като …

Помощ, инфлация! Как да се овладее? Read More »

Sweet home: Inflation Soup

Инфлационна супа – или до какво доведе фискалният активизъм Най-актуалният въпрос сега е: кой управлява света ни. Къде е съсредоточена властта в съвременния свят – от гледна точка на този, който я притежава и този който търпи последствията ѝ. Как интерпретираме този прост въпрос на местна почва в разгара на сегашния инфлационен бум е много …

Sweet home: Inflation Soup Read More »

Овладяване изкуството на фискалната политика​

„Един невеж ум не е абсолютно празен съд, а е пълнен с каша от неподходяща или подвеждаща житейска опитност, теории, факти, интуиции, стратегии, алгоритми, евристики, метафори и предчувствия, но за съжаление, на него му изглеждат полезни и точни знания.” Дейвид Дънинг “Това, което е любопитно е, че в много случаи, некомпетентността не прави хората дезориентирани, …

Овладяване изкуството на фискалната политика​ Read More »

“Cooked numbers”

Всяко правителство има интерес да манипулира официалните статистики и често да отчита по-ниски проценти на безработица, инфлация, дефицит и дълг от реалните, и по-висок растеж на икономиката. Никога не е имало по-лесен начин да изготвите “вкусен” доклад, от това да използвате сложни за идентифициране счетоводни или статистически трикове. Докато вие губите две трети от времето …

“Cooked numbers” Read More »

Вкусът за четене

може да промени живота ни Тази книга е за хора, които имат предпочитания към горчивите храни. Целта й е да активира рецепторите за разпознаване на отклоненията и изкривяванията в моделите за управление на фискалната политика. Разширяването на познанията ви как да интерпретирате бюджетната информация ще намали възможностите за творческо счетоводство, или т.нар. „фискална хитрост“.[1] Горчивият вкус рядко …

Вкусът за четене Read More »

От автора

Вярвам в това, че информацията трябва да се движи. Събирах наученото като рецепти. Подреждах  ги грижливо като в личен готварски тефтер. Но този подход на временна локалност на информацията в кеш-паметта ми си има ограничения.  Записани в оперативната памет на тази книга, знанието може да продължи пътуването си. В противен случай, ще избледнее и изчезне. Ще потъне …

От автора Read More »

16. Фискални стимули (импулси)

Каква е потенциалната сила на фискалните стимули [1] и други политики за насърчаване на съвкупното търсене в краткосрочен план е въпрос, който отдавна стои пред макроикономистите. В много страни с ниски доходи и развиващи се пазари автоматичните стабилизатори, вградени в бюджета, са относително слаби поради тесни данъчни основи и институционални ограничения. Дори в страни с потенциално …

16. Фискални стимули (импулси) Read More »

15. Видове фискална политика и моделът „съвкупно търсене – съвкупно предлагане“ (AD-AS)

Способността на фискалната политика да влияе върху съвкупния продукт чрез въздействие върху съвкупното търсене я прави потенциален инструмент за икономическо стабилизиране. По време на рецесия правителството може да приложи експанзионистична фискална политика (когато икономиката функционира под потенциала на своята продукция), като по този начин подпомогне възстановяването на продукта до нормалните му нива и доведе до …

15. Видове фискална политика и моделът „съвкупно търсене – съвкупно предлагане“ (AD-AS) Read More »

14. Фискална рамка

Фискалната рамка или фискалното управление обхваща набор от споразумения, процедури и институции, които очертават провеждането на бюджетните политики в сектор „Държавно управление“ при всички фази. Фискалните рамки допринасят за постигането на стабилна бюджетна позиция чрез въвеждане на ограничения, които да препятстват непрозрачното управление на публичните финанси. Фискалната дисциплина се гарантира със създаване на дългосрочна насоченост …

14. Фискална рамка Read More »

13. Оценка на дефицита

Традиционните мерки за фискална стабилност са текущият дефицит и непогасеният дълг. Дефицитът е равен на текущите разходи, включително лихвените плащания по дълга, минус текущите приходи. Дългът е равен на сумата от всички минали дефицити и излишъци. По-големият дефицит и по-големият дълг означават по-неустойчива фискална позиция, при равни други условия; но редица икономически изследвания са установили, …

13. Оценка на дефицита Read More »

12. Финансиране на дефицита

Държавният бюджет представлява план за изразходване на средства и набиране на приходи от данъци, такси и други средства, ако е необходимо и за заемане на средства. Допускането на бюджетен дефицит налага използване на дълговия метод за финансиране. По този начин държавата допълва липсващите ѝ парични ресурси, необходими за финансиране на бюджетните разходи, както и за …

12. Финансиране на дефицита Read More »

11. Бюджетен дефицит и излишък

Неравенството между приходната и разходната част на бюджета формира т.нар. бюджетно неравновесие. То може да се проявява в две форми: Фискален излишък и фискален дефицит (бюджетен недостиг). Фискален дефицит е налице, когато общите правителствени разходи надвишават общия размер на приходите. Фискален излишък е налице, когато общите правителствени разходи са по-ниски от общия размер на приходите. …

11. Бюджетен дефицит и излишък Read More »

10. Институционални единици на сектор „Държавно управление“

Сектор „Държавно управление“ включва всички институционални единици, които предоставят непазарна продукция за индивидуално или колективно потребление и/или са ангажирани с преразпределение на национален доход и богатство. Те се финансират от задължителни плащания, извършвани от единици, принадлежащи към други сектори Според методологията на ЕСС’2010 сектор „Държавно управление“ обхваща: Всички институционални единици на бюджетна издръжка, които извършват …

10. Институционални единици на сектор „Държавно управление“ Read More »