Дефиниции

Дефиниции

14. Фискална рамка

Фискалната рамка или фискалното управление обхваща набор от споразумения, процедури и институции, които очертават провеждането на бюджетните политики в сектор

Дефиниции

13. Оценка на дефицита

Традиционните мерки за фискална стабилност са текущият дефицит и непогасеният дълг. Дефицитът е равен на текущите разходи, включително лихвените плащания

Дефиниции

2. Фискални функции

Разпределителна (алокативна). Избира се предпочитаната комбинация за използване на факторите за производство. Ограничените ресурси се разпределят между частни и обществени

Scroll to Top