Дефиниции

16. Фискални стимули (импулси)

Каква е потенциалната сила на фискалните стимули [1] и други политики за насърчаване на съвкупното търсене в краткосрочен план е въпрос, който отдавна стои пред макроикономистите. В много страни с ниски доходи и развиващи се пазари автоматичните стабилизатори, вградени в бюджета, са относително слаби поради тесни данъчни основи и институционални ограничения. Дори в страни с потенциално …

16. Фискални стимули (импулси) Read More »

15. Видове фискална политика и моделът „съвкупно търсене – съвкупно предлагане“ (AD-AS)

Способността на фискалната политика да влияе върху съвкупния продукт чрез въздействие върху съвкупното търсене я прави потенциален инструмент за икономическо стабилизиране. По време на рецесия правителството може да приложи експанзионистична фискална политика (когато икономиката функционира под потенциала на своята продукция), като по този начин подпомогне възстановяването на продукта до нормалните му нива и доведе до …

15. Видове фискална политика и моделът „съвкупно търсене – съвкупно предлагане“ (AD-AS) Read More »

14. Фискална рамка

Фискалната рамка или фискалното управление обхваща набор от споразумения, процедури и институции, които очертават провеждането на бюджетните политики в сектор „Държавно управление“ при всички фази. Фискалните рамки допринасят за постигането на стабилна бюджетна позиция чрез въвеждане на ограничения, които да препятстват непрозрачното управление на публичните финанси. Фискалната дисциплина се гарантира със създаване на дългосрочна насоченост …

14. Фискална рамка Read More »

13. Оценка на дефицита

Традиционните мерки за фискална стабилност са текущият дефицит и непогасеният дълг. Дефицитът е равен на текущите разходи, включително лихвените плащания по дълга, минус текущите приходи. Дългът е равен на сумата от всички минали дефицити и излишъци. По-големият дефицит и по-големият дълг означават по-неустойчива фискална позиция, при равни други условия; но редица икономически изследвания са установили, …

13. Оценка на дефицита Read More »

12. Финансиране на дефицита

Държавният бюджет представлява план за изразходване на средства и набиране на приходи от данъци, такси и други средства, ако е необходимо и за заемане на средства. Допускането на бюджетен дефицит налага използване на дълговия метод за финансиране. По този начин държавата допълва липсващите ѝ парични ресурси, необходими за финансиране на бюджетните разходи, както и за …

12. Финансиране на дефицита Read More »

11. Бюджетен дефицит и излишък

Неравенството между приходната и разходната част на бюджета формира т.нар. бюджетно неравновесие. То може да се проявява в две форми: Фискален излишък и фискален дефицит (бюджетен недостиг). Фискален дефицит е налице, когато общите правителствени разходи надвишават общия размер на приходите. Фискален излишък е налице, когато общите правителствени разходи са по-ниски от общия размер на приходите. …

11. Бюджетен дефицит и излишък Read More »

10. Институционални единици на сектор „Държавно управление“

Сектор „Държавно управление“ включва всички институционални единици, които предоставят непазарна продукция за индивидуално или колективно потребление и/или са ангажирани с преразпределение на национален доход и богатство. Те се финансират от задължителни плащания, извършвани от единици, принадлежащи към други сектори Според методологията на ЕСС’2010 сектор „Държавно управление“ обхваща: Всички институционални единици на бюджетна издръжка, които извършват …

10. Институционални единици на сектор „Държавно управление“ Read More »

9. Покупки и разходи, трансфери и данъци

Много е важно да се прави разлика, когато се говори за покупка на стоки и услуги от правителството и трансферни плащания (възмездни и безвъзмездни операции). Всяка транзакция е или размяна, или трансфер. Покупките на ресурси са труд, капитал, земя, предприемачество. В замяна фирмите или правителството заплащат на домакинствата заплати, лихви, ренти, наеми, дивиденти и печалби. …

9. Покупки и разходи, трансфери и данъци Read More »

8. Взаимодействие между фискална и монетарна политика

Фискалната политика обичайно се използва съвместно с монетарната политика, като двете съставляват макроикономическата политика.[1] Паричните и фискалните инструменти не могат да стабилизират хода на стопанското развитие, ако не се прилагат в координация един с друг. Много често правителствата предпочитат монетарната политика за стабилизиране на икономиката, защото чрез нея могат да се преследва по-широк кръг политически …

8. Взаимодействие между фискална и монетарна политика Read More »

7. Въздействие върху икономиката

Спрямо фазата на икономическо развитие фискалната политиката предполага разнообразие от възгледи относно крайните си цели и най-подходящите средства за постигането им. Например когато правителството променя своите разходи или нивото на данъците, това влияе на търсенето на производството на стоки и услуги в икономиката и променя националните спестявания, инвестиции и равновесния лихвен процент. Общото равнище на …

7. Въздействие върху икономиката Read More »

6. Теоретични основи на фискалната политика

Съществуват различни теории, които обясняват как функционира икономиката. Всяка икономическа теория прави собствен набор от допускания, които изясняват по какъв начин да се максимизират растежът, богатството и заетостта. Тези, които предпочитат класическата икономика, смятат, че процесите в нея се саморегулират и всички нужди се удовлетворяват от икономическите агенти. С други думи, няма нужда от силна …

6. Теоретични основи на фискалната политика Read More »

5. Индикатори за измерване на фискалната стабилност

Основните предизвикателства пред фискалната политика следва да бъдат обхванати от унифициран алгоритъм за извършване на оценки, които обхващат: дългосрочната устойчивост; основната бюджетна позиция; и дискреционната фискална политика. Индикаторите за измерване на основната бюджетна позиция и дискреционната фискална политика са база на ефективното изготвяне на всяка една фискална политика; те са необходимо условие за координацията и …

5. Индикатори за измерване на фискалната стабилност Read More »

4. Цели на фискалната политика

Правителствените приходни и разходни политики обикновено отразяват комбинация от цели в областта на съвкупното търсене, дълга, ефективността. Всяка от тези цели се влияе различно от фискалната политика. Затова фокусът се поставя върху съизмеримото съчетаване на: Контролиране на съвкупното търсене. В краткосрочен план, промените във фискалните параметри водят до стимулиране или ограничаване на темповете на нарастване в икономиката. …

4. Цели на фискалната политика Read More »

3. Инструменти на фискалната политика

Инструментите на стабилизационната политика могат да бъдат парични и фискални. Основните инструменти на фискалната политика, предмет на тази книга, са измененията в равнището и структурата на данъчното облагане и на конкретни параметри на държавните покупки и инвестиции. Това са двата основни канала, чрез които публичните финанси засягат растежа и неговите основни определящи фактори (институционална рамка, …

3. Инструменти на фискалната политика Read More »

2. Фискални функции

Разпределителна (алокативна). Избира се предпочитаната комбинация за използване на факторите за производство. Ограничените ресурси се разпределят между частни и обществени блага. Преразпределителна (данъчно-трансферна). Процес, с който справедливо се преразпределя доходъти богатството между индивидите в обществото. Стабилизационна (регулативна). Поддържане на висока заетост, на разумно ниво на ценово равнище и на подходящ темп на икономически растеж. Целите …

2. Фискални функции Read More »

1. Фискална политика

В икономикса и политическите науки фискалната политика се определя като събиране на приходи и извършване на разходи от страна на правителството с цел въздействие върху икономиката. Публичните финанси определят данъчното облагане като инструмент за финансиране на правителствените услуги вместо заплащането им със заем. Обществените разходи са необходими за: подобряване на разпределението на дохода; поддържане на …

1. Фискална политика Read More »