съвкупно търсене

7. Въздействие върху икономиката

Спрямо фазата на икономическо развитие фискалната политиката предполага разнообразие от възгледи относно крайните си цели и най-подходящите средства за постигането им. Например когато правителството променя своите разходи или нивото на данъците, това влияе на търсенето на производството на стоки и услуги в икономиката и променя националните спестявания, инвестиции и равновесния лихвен процент. Общото равнище на …

7. Въздействие върху икономиката Read More »

4. Цели на фискалната политика

Правителствените приходни и разходни политики обикновено отразяват комбинация от цели в областта на съвкупното търсене, дълга, ефективността. Всяка от тези цели се влияе различно от фискалната политика. Затова фокусът се поставя върху съизмеримото съчетаване на: Контролиране на съвкупното търсене. В краткосрочен план, промените във фискалните параметри водят до стимулиране или ограничаване на темповете на нарастване в икономиката. …

4. Цели на фискалната политика Read More »

3. Инструменти на фискалната политика

Инструментите на стабилизационната политика могат да бъдат парични и фискални. Основните инструменти на фискалната политика, предмет на тази книга, са измененията в равнището и структурата на данъчното облагане и на конкретни параметри на държавните покупки и инвестиции. Това са двата основни канала, чрез които публичните финанси засягат растежа и неговите основни определящи фактори (институционална рамка, …

3. Инструменти на фискалната политика Read More »

2. Фискални функции

Разпределителна (алокативна). Избира се предпочитаната комбинация за използване на факторите за производство. Ограничените ресурси се разпределят между частни и обществени блага. Преразпределителна (данъчно-трансферна). Процес, с който справедливо се преразпределя доходъти богатството между индивидите в обществото. Стабилизационна (регулативна). Поддържане на висока заетост, на разумно ниво на ценово равнище и на подходящ темп на икономически растеж. Целите …

2. Фискални функции Read More »