бюджетно неравновесие

11. Бюджетен дефицит и излишък

Неравенството между приходната и разходната част на бюджета формира т.нар. бюджетно неравновесие. То може да се проявява в две форми: Фискален излишък и фискален дефицит (бюджетен недостиг). Фискален дефицит е налице, когато общите правителствени разходи надвишават общия размер на приходите. Фискален излишък е налице, когато общите правителствени разходи са по-ниски от общия размер на приходите. …

11. Бюджетен дефицит и излишък Read More »

10. Институционални единици на сектор „Държавно управление“

Сектор „Държавно управление“ включва всички институционални единици, които предоставят непазарна продукция за индивидуално или колективно потребление и/или са ангажирани с преразпределение на национален доход и богатство. Те се финансират от задължителни плащания, извършвани от единици, принадлежащи към други сектори Според методологията на ЕСС’2010 сектор „Държавно управление“ обхваща: Всички институционални единици на бюджетна издръжка, които извършват …

10. Институционални единици на сектор „Държавно управление“ Read More »